MODLITWA JUBILEUSZOWA
na 800-lecie Zakonu


Boże, Ojcze miłosierdzia,
który powołałeś św. Dominika
na pełnego wiary
wędrownego kaznodzieję
i głosiciela łaski;
wylej na nas
Ducha Chrystusa Zmartwychwstałego,
abyśmy przygotowując się
do Jubileuszu Zakonu,
wiernie i z radością głosili
Ewangelię pokoju.

Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Akta kapituły prowincjalnej w Krakowie


O Rodzinie Dominikańskiej

149. Zachęcamy wspólnoty tworzące Rodzinę Dominikańską do coraz ściślejszej współpracy, tak by "Słowo Boże było głoszone wszędzie, wszystkim i na wszelkie sposoby".

150. Z radością obserwujemy wzrost powołań do naszych klasztorów kontemplacyjnych. Z wdzięcznością patrzymy na mniszki klauzurowe w Krakowie, Świętej Annie i Radoniach, których modlitwa i świadectwo życia umacnia nas w wierze i wspiera naszą posługę głoszenia słowa.
Zachęcamy klasztory i poszczególnych braci do jeszcze większego otwarcia na mniszki poprzez podejmowanie posługi sakramentalnej, spowiedniczej, głoszenia słowa, wykładów i pomoc materialną.

Polecamy prowincjałowi uregulowanie statusu prawnego kościoła w Świętej Annie.

151. Ciesząc się z licznego gromadzenia się wokół naszych klasztorów braci i sióstr nie będących członkami Zakonu, pragnących jednak głęboko i w sposób stały włączyć się w duchową i intelektualną jego misję, polecamy wszystkim braciom, aby gorliwie wspierali owe dążenia, poszukując zarówno nowych form współpracy, jak i korzystając z już istniejących form przynależności do Rodziny Dominikańskiej.

152. Polecamy promotorowi Rodziny Dominikańskiej i promotorowi fraterni świeckich, aby we wzajemnym porozumieniu wspierali i koordynowali naszą współpracę ze świeckimi braćmi i siostrami zarówno w skali Prowincji, jak i na poziomie międzynarodowym.

153. Dostrzegamy powstawanie i rozwój wspólnot absolwentów wyższych uczelni związanych z naszymi klasztorami, a także coraz większe zainteresowanie fraterniami świeckimi św. Dominika. Dlatego polecamy promotorowi Rodziny Dominikańskiej w porozumieniu z prowincjalnym promotorem fraterni świeckich św. Dominika zbadanie możliwości utworzenia stowarzyszeń dla osób świeckich, związanych z fraterniami świeckimi św. Dominika oraz Rodziną Dominikańską.

154. Od roku 1999 w Krakowie, w przedostatnią sobotę czerwca, nasza Prowincja celebruje Święto Rodziny Dominikańskiej - dzień wspólnego studium, modlitwy i rekreacji członków wszystkich odgałęzień Rodziny Dominikańskiej.

Polecamy, aby Święto Rodziny Dominikańskiej wprowadzono na stałe do kalendarza naszej Prowincji.

Apelujemy do wszystkich braci o liczne uczestniczenie w tym spotkaniu oraz o zachęcanie do tego członków Rodziny Dominikańskiej.

Zachęcamy też wszystkich braci do wspierania współpracy pomiędzy różnymi wspólnotami Rodziny Dominikańskiej zarówno w wymiarze lokalnym, jak i całej Prowincji.

155. Polecamy przełożonym klasztorów zorganizowanie corocznego lokalnego święta Rodziny Dominikańskiej. Niech to święto będzie w naszych klasztorach okazją do wspólnego dzielenia się wiarą oraz pogłębienia wzajemnych więzi.