MODLITWA JUBILEUSZOWA
na 800-lecie Zakonu


Boże, Ojcze miłosierdzia,
który powołałeś św. Dominika
na pełnego wiary
wędrownego kaznodzieję
i głosiciela łaski;
wylej na nas
Ducha Chrystusa Zmartwychwstałego,
abyśmy przygotowując się
do Jubileuszu Zakonu,
wiernie i z radością głosili
Ewangelię pokoju.

Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Akta kapituły prowincjalnej w Rzymie


O Rodzinie Dominikańskiej

Technologia w służbie duszpasterstwa intelektualnego

122. Poprzednie kapituły generalne uznały za priorytet głoszenie Ewangelii za pomocą różnych technologicznych środków komunikacji (Providence, 95-99 i 201; Kraków 93-94; Bogota, 111).

123. Wobec tego zachęcamy braci, aby we współpracy z członkami Rodziny Dominikańskiej, używali środków technologicznych (takich jak internet, czego przykładem są: Domuni [www.domuni.eu] i Dominicos [www.dominicos.org]) do rozszerzenia obszaru swojej działalności apostolskiej, tak aby docierać do ludzi, którzy nie mogą korzystać z ich posługi w inny sposób.


Głoszenie za pomocą nowoczesnych środków społecznego przekazu

137. Wyrażamy uznanie dla braci, sióstr i członków laikatu naszego Zakonu, którzy rozwinęli twórcze i odkrywcze sposoby głoszenia przez internet, oferując on-line: rekolekcje, studia, poradnictwo, homilie i promując powołania. Stwierdzamy, że zarówno w czasie przygotowań do tej Kapituły, jak i w czasie trwania jej obrad twórcze użycie materiałów wideo i internetu wskazało drogę posługiwania się nowoczesną technologią w sposób gwarantujący maksymalne wykorzystanie środków finansowych.


Współpraca z Rodziną Dominikańską

148. Laikat dominikański jako członkowie Zakonu Dominikańskiego tworzą jedną rodzinę wraz z mniszkami, braćmi i siostrami, i uczestniczą w misji apostolskiej Zakonu i Kościoła. Jako bracia mamy za zadanie podejmować naszą misję głoszenia i planować ją wraz z członkami Zakonu.

149. Polecamy różnym gałęziom Rodziny Dominikańskiej zakładanie w każdej jednostce Zakonu szkół lub warsztatów kaznodziejskich, które byłyby otwarte dla wszystkich członków Rodziny Dominikańskiej i dla innych osób. Umożliwiałyby one swoim słuchaczom stanie się kaznodziejami Słowa we wszystkich jego formach: liturgicznej i nieliturgicznej, zgodnie z powołaniem każdego.

150. Polecamy przełożonym Rodziny Dominikańskiej w poszczególnych krajach lub obszarach, aby wspierali i umożliwiali organizowanie wspólnych rekolekcji albo spotkań dla wszystkich członków Rodziny Dominikańskiej, w jednostkach Zakonu, gdzie się one nie odbywają przynajmniej raz na trzy lata.

151. Aby przez nasze głoszenie trafić do serc wielu, a zwłaszcza młodzieży, zachęcamy wszystkich członków Rodziny Dominikańskiej do korzystania ze sztuki: z muzyki, teatru, wystaw, literatury itp., przy wykorzystaniu zwłaszcza nowoczesnej technologii.


Szkoły kaznodziejskie

170. Prosimy socjusza ds. życia umysłowego, aby wspierał powstawanie szkół oraz ośrodków kaznodziejskich w Zakonie poprzez ułatwianie komunikacji między nimi. Prosimy również o umieszczenie na stronie internetowej Zakonu linku, który umożliwiałby całej Rodzinie Dominikańskiej dostęp do dokumentacji na temat formacji kaznodziejskiej. W dokumentacji tej winny się znaleźć informacje na temat wspomnianych ośrodków kaznodziejskich istniejących w Zakonie.


Posługa parafialna

183. Jako że nasza posługa jest ze swej natury wspólnotowa, polecamy braciom, którzy pracują w parafiach, aby wzmocnili współpracę z lokalnymi jednostkami Rodziny Dominikańskiej, z uwagą podchodzili do godności liturgii oraz dbali o harmonię między swoją apostolską służbą wobec ludu Bożego i wymaganiami życia wspólnego, a wreszcie, aby ze swojej misji uczynili dzieło w sposób widoczny wspólnotowe.


Autentyczna dominikańska formacja intelektualna

197. Zachęcamy formatorów i profesorów, aby byli wspaniałomyślni w posłudze siostrom i laikatowi dominikańskiemu.


Dominikańskie fraternie świeckie

232. "Zakon Kaznodziejski składa się z tych, którzy poprzez profesję (tzn. ci, którzy podążają drogą rad ewangelicznych, tj. mniszki i bracia) lub przyrzeczenie (tj. członkowie fratemi świeckich i kapłańskich, zobowiązujących się do prowadzenia ewangelicznego stylu życia adekwatnego do ich sytuacji życiowej) składane na ręce generała włączają się do Zakonu" (Providence, 418).
Aby rozwiać pojawiające się niejasności przypominamy, że termin "życie zakonne" odnosi się do życia konsekrowanego członków instytutu zakonnego, zobowiązujących się przez publiczne śluby do przestrzegania rad ewangelicznych i życia braterskiego we wspólnocie. W tym sensie termin ten nie stosuje się do świeckich powołanych do przeżywania uczestnictwa w tria munera Christi pośród rzeczywistości doczesnych. Dlatego też konieczna jest promocja formacji laikatu dominikańskiego i towarzyszenie jej w oparciu o solidną eklezjologię i teologię laikatu.
Świeccy wcieleni do Zakonu uczestniczą w charyzmacie św. Dominika w duchu braterskiego "zjednoczenia przez jedyną misję głoszenia Słowa Bożego" (Providence, 416). Jednocześnie jedność ta realizowana jest na różne sposoby zgodnie z różnymi formami życia dominikańskiego. Odzwierciedla się to w zróżnicowaniu form prawnych (Konstytucja Podstawowa — KKZ 1 IX).
Mając na uwadze odrębność, autonomię i specyfikę laikatu dominikańskiego oraz braci, zarządzamy, aby bracia stosowali się do naszego prawa w sposób szczególny w następujących sytuacjach:
  1. moralna odpowiedzialność Zakonu: Zakon w żadnym razie nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie członka dominikańskiego laikatu, chyba że ten otrzymał specjalny mandat od kompetentnego brata; odnosi się to co najmniej do następujących sytuacji: wypowiedzi publiczne (konferencje, publikacje, internet); działania w instytucjach cywilnych bądź kościelnych; wszelka działalność zabroniona przez prawo (cywilne bądź kościelne);
  2. rządzenie Zakonem: o ile osoba świecka może brać udział w pracach instancji rządzącej Zakonem na specjalne zaproszenie lub w charakterze eksperta, o tyle w żadnym razie nie może zasiadać w niej zwyczajowo ani posiadać prawa głosu;
  3. zarządzanie majątkiem: członkowie laikatu dominikańskiego (bądź niedominikańskiego) dzięki swoim kompetencjom mają udział w administracji naszym majątkiem; w zarządzaniu naszym majątkiem osoba świecka nie może pod żadnym pozorem działać wbrew naszemu prawu (KKZ 555), zbywać dóbr Zakonu ani zarządzać nimi niezgodnie z regulacjami Zakonu (domu, klasztoru, prowincji, Zakonu).


Dominikańskie fratemie kapłańskie

233. Zobowiązujemy Generała Zakonu do rewizji reguły dominikańskich fraterni kapłańskich (KKZ 149 II - 151), tak aby była ona bardziej dostosowana do specyfiki życia kapłana diecezjalnego.