Strona główna

Jubileuszowy ODPUST ZUPEŁNY     Ojcze Święty,
     Carlos Alfonso Azpiroz Costa, Mistrz Generalny Zakonu Braci Kaznodziejów ze swoją Kurią, a także w imieniu wszystkich klasztorów życia kontemplacyjnego mniszek przyłączonych od początku do Zakonu Kaznodziejskiego przez Świętego Patriarchę Dominika, szczerze wyraża głębokie uczucia synowskiego oddania i zakonnego posłuszeństwa, jednocześnie powiadamiając Waszą Świątobliwość o tym, co następuje, i zwracając się w związku z tym z prośbą.
     Święty Ojciec Dominik, podróżując z Diego de Acebes, biskupem Osmy, z wielkim bólem widział na własne oczy ogromne zło, jakie powstało we Francji na skutek herezji katarów. Aby to zło wykorzenić konieczne było wytrwałe głoszenie, odpowiednie dla przekazywania prawdy katolickiej i potwierdzone świętością życia. Stąd zrodził się zamiar Świętego Dominika, aby założyć zakon, którego cel i szczególne powołanie obejmowałyby świadczenie o wierze katolickiej w taki właśnie sposób, nie tylko we Francji, ale na całym świecie. Jednakże Święty Patriarcha Dominik, opierając się całkowicie na regule wiary, uważał, że posługa głoszenia powinna wyrastać z mocnego korzenia kontemplacji. Dlatego pragnął, aby przyszły Zakon Kaznodziejski narodził się, jakby z własnej matki, ze wspólnoty całkowicie oddanej życiu kontemplacyjnemu. I tak się stało, że w 1206 r. został założony klasztor Matki Najświętszej z Prouilhe koło Fanjeaux; zatem w przyszłym roku, 2006, obchodzona będzie osiemsetna rocznica tego wydarzenia. Z perspektywy historycznej jest to początek Mniszek Zakonu św. Dominika; jednakże z perspektywy naszego najgłębszego charyzmatu jest to początek całego Zakonu Kaznodziejskiego i duchowego zadania „przekazywania innym owoców kontemplacji”, które dominikańska rodzina zakonna, ufając Panu, wszędzie gorliwie podejmuje.
     Aby to pomyślne wydarzenie mogło zostać godnie upamiętnione i aby złożyć Wszechmogącemu Bogu stosowne dziękczynienie, wspomniany wyżej Petent prosi, żeby w poszczególnych kościołach i oratoriach każdego i wszystkich klasztorów mniszek Zakonu Kaznodziejskiego, w Rzymskiej Bazylice św. Sabiny i w Patriarchalnej Bazylice św. Dominika w Bolonii, od pierwszej niedzieli Adwentu 2006 do uroczystości Objawienia Pańskiego w 2008 roku były sprawowane specjalne święte celebracje i odbywały się różne obchody. Oczywiście poprzez te obchody zaleca się szczególnie, aby wierni gorliwie pielęgnowali wiarę, nadzieję i miłość, wzmacniali hierarchiczną komunię z Biskupem Rzymu oraz ze swoim własnym Biskupem, a także dostosowywali swoje życie do zasad Ewangelii.
     Dlatego, aby te duchowe owoce można było doskonalej osiągnąć, Najprzewielebniejszy Petent prosi Waszą Świątobliwość o dar odpustów dla tychże wiernych.
     
     
     PENITENCJARIA APOSTOLSKA na mocy specjalnych uprawnień udzielonych jej przez naszego Ojca Świętego i Pana w Chrystusie, Benedykta, z Opatrzności Bożej Papieża, szesnastego o tym imieniu, chętnie udziela odpustu zupełnego, który można uzyskać pod zwykłymi warunkami spowiedzi sakramentalnej, komunii Eucharystycznej oraz modlitwy w intencjach tegoż Papieża wszystkim wiernym, którzy z sercem całkowicie wolnym od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie nawiedzą jedno z wyżej wymienionych miejsc świętych: w dniach uroczystego otwarcia i zamknięcia obchodów jubileuszowych oraz w uroczystości i święta wymienione w kalendarzu Zakonu Kaznodziejskiego, jeśli gorliwie i pobożnie uczestniczą w świętych czynnościach lub pobożnych praktykach;
     
 • w dowolnym dniu wybranym przez poszczególnych wiernych, jeśli odmówią Modlitwę Pańską i Wyznanie Wiary;
       
 • gdy pielgrzymują wspólnie do jednego z tych miejsc świętych z pobudek religijnych i pobożnie odmówią Modlitwę Pańską i Wyznanie Wiary.
              Niniejszy reskrypt zachowuje ważność przez cały rok upamiętniających obchodów.
       Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.


       Prot. N. 369/05/I
       James Francis Kard. Stafford
       Penitencjariusz Większy
       Gianfranco Girotti, OFM Conv
       Regens