Strona główna

Znaczenie Męki i Śmierci Chrystusa      Przyczynami, które spowodowały bogobójstwo były: spaczenie idei mesjańskiej przez żydów oraz zła wola zwłaszcza faryzeuszów, niechcących uznać Jezusa Mesjaszem i Bogiem.
     Motywy religijne skłoniły trybunał żydowski do żądania wyroku śmierci. Nie przekonały sędziego rzymskiego o winie oskarżonego ani motywy polityczne, ani religijne, toteż Piłat starał się Jezusa uwolnić, dopiero możliwość stracenia łaski u cesarza skłania go do wydania wyroku śmierci na krzyżu.
      Gdy patrzymy na Jezusa ukrzyżowanego rodzi się pytanie, czym się różni śmierć Jezusa od śmierci dwóch łotrów, dlaczego my katolicy przypisujemy śmierci Jezusowej jakieś głębsze znaczenie i jakie?
      Żydom zdawało się, że słusznie i sprawiedliwie zawisł na krzyżu Jezus z Nazaretu, który ogłaszał się Mesjaszem i Bogiem, choć według nich nie był ani jednym ani drugim. Śmierć Jezusa według Żydów nie posiada żadnej wartości. Poganom obecnym przy ukrzyżowaniu Jezusa wcale nie przyszło do głowy, by zastanowić się nad znaczeniem tego faktu. Byli później chrześcijanie, którzy również nie zdołali dostatecznie ocenić śmierci Jezusowej i którzy mieli mylne o niej pojęcie. Nawet niektórzy katolicy w nowszych czasach nie chcą uznać w śmierci Jezusa głębszego znaczenia.
     „Tymczasem nieomylny »Kościół katolicki uczy, że śmierć Chrystusowa przyniosła zbawienie dla całej ludzkości, tj. że Chrystus zadośćuczynił za obrazę ludzką wyrwał nas Kościół niewoli szatana Kościół grzechu, pojednał nas Kościół Bogiem, a wreszcie wysłużył nam niebo, łaskę Kościół zmartwychwstanie.« I na tem polega znaczenie męki Kościół śmierci Chrystusowej Kościół właściwa istota odkupienia.
     Że tak Kościół katolicki uczy, niech wolno będzie przytoczyć kilka tylko przykładów. Kapłan, we Mszy św. odmawiający wyznanie wiary według soborów nicejskiego (325) Kościół konstantynopolitańskiego (381), wymawia te słowa: »Syn Boży, który dla nas ludzi Kościół dla naszego zbawienia zstąpił Kościół niebios… ukrzyżowany także na nas.«
     Sobór efeski tak naucza: »Jeśli kto mówi, że za siebie ofiarował siebie samego, jako ofiarę, a nie raczej za nas jedynie, niech będzie wyklęty.« (can. 10, Den. 122). Sobór trydencki głosi: Chrystus »swą najświętszą męką na drzewie krzyża… za nas Bogu Ojcu zadośćuczynił«, albo też: »Chrystus pojednał nas Kościół Bogiem we krwi swojej.«
      Skąd Kościół wie, że Chrystus umarł na krzyżu dla naszego zbawienia? Rozum sam w tym przypadku nie wystarcza. Z pomocą przychodzi człowiekowi objawienie. Bóg objawił, że śmierć Jezusa przynosi rodzajowi ludzkiemu odkupienie i zbawienie. Gdzie Bóg to objawił?
      Już w Starym Testamencie, zaraz w raju, po upadku rodziców Bóg obiecał przysłać Odkupiciela, tylko nie zapowiedział, że odkupienie nastąpi przez mękę i śmierć.
     Prorok Izajasz (53, 4-12) opisuje z całą dokładnością szczegóły męki i zaznacza, że śmierć jego przyniesie nam zbawienie. Św. Jan woła: Oto Baranek Boży, oto, który gładzi grzechy świata” (J 1,29)
      Czy Apostołowie już za życia Jezusa rozumieli, jakie znaczenie będzie miała śmierć ich mistrza?
      Choć Jezus zapowiedział swoją mękę i śmierć nie bardzo rozumieli nie tylko znaczenie śmierci, ale i cierpienia. Myśleli o Mesjaszu bardziej, jako o królu ziemskim.
     Dopiero w Dzień Zesłania Ducha Świętego zrozumieli znaczenie śmierci Chrystusowej i gotowi byli ponieść mękę i śmierć za wiarę w zbawienną śmierć Jezusa.       Objawienie Jezusa skończyło się ze śmiercią ostatniego apostoła. Apostołowie przekazali wszystko, co było potrzeba wiernym do ich zbawienia. Naukę o odkupieniu ludzkości przez śmierć Jezusa Kościół przejął po apostołach, którzy czerpali ją z objawienia Bożego.
     Z biegiem czasu Kościół przypatrzył się poszczególnym prawdom, lepiej je zrozumiał i jaśniej określił. W takim zrozumieniu możemy mówić o rozwoju dogmatów.
     
     (na podstawie: ks. dr W. Spikowski „Znaczenie męki i śmierci Chrystusowej”; Szkoła Chrystusowa; nr IX 1934, s. 180-193)